VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

prodeje služeb a zboží

Všeobecné obchodní podmínky ve formátu PDF >>

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy vzniklé v souvislosti se smlouvou uzavřenou prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace na webu www.marketastrnadova.cz nebo www.yogarestart.cz, jejichž provozovatelem je společnost Zdravě hravě s.r.o., IČ: 06105181, DIČ: CZ06105181, se sídlem Okružní 177, 356 01 Březová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 34594 (dále jen Poskytovatel), a to za účelem poskytování služeb (dále jako Služby) a prodeje věcí (dále jen Zboží) dle nabídky Poskytovatele (Služby a Zboží společně dále jako Produkt nebo Produkty).

1.2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy (dále jen Smlouva) uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem.

1.3. Smluvní vztahy dle těchto VOP se řídí českým právem a platí v plném rozsahu, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě (Objednávce) přednost před těmito VOP.

1.4. Uzavřením Smlouvy Klient stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, souhlasí s nimi a že bere výslovně na vědomí, že tyto VOP jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi ním a Poskytovatelem.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1. Klientem se rozumí klient, zákazník, uživatel, který s Poskytovatelem uzavře Smlouvu. Klient může být i spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (v tomto případě se pak v těchto obchodních podmínkách užívá označení „spotřebitel“). Pokud Klient v objednávkovém formuláři uvede své IČO, má se za to, že Smlouva není uzavírána se spotřebitelem.

2.2. Smlouvou se dle těchto VOP rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Klientem při nákupu Produktů.

2.3. Objednávkou se rozumí řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh na uzavření Smlouvy.

2.4. Cenou se rozumí odměna za zpřístupnění nebo dodání vybraného Produktu. Cenou je myšlena konečná cena vč. případných nákladů spojených s případným balením a dodáním (zejména u Zboží).

2.5. Webem se rozumí internetové stránky s doménou https://marketastrnadova.cz/ nebo https://yogarestart.cz/.

2.6. Online kurzem se rozumí kurz ve formě výukových videí, textů nebo zvukových souborů, který je Klientovi zpřístupněn na Webu v členské sekci nebo je mu zasílán prostřednictvím e-mailů (tzv. e-mailová série).

2.7. Živým kurzem se rozumí kurz provedený osobně lektorem jako zástupcem Poskytovatele, na místě a v čase předem určeném Poskytovatelem.

2.8. OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.9. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, telefonní číslo, fakturační a dodací adresa, e-mail.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Klient objednává Produkt (dále jen Objednávka) přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na Webu, a to vyplněním elektronického objednávkového formuláře nebo webového formuláře.

3.2. Objednávka obsahuje základní informace k Produktu a jeho Cenu. U Zboží je na Webu uveden způsob doručení a náklady spojené s dodáním a balením Produktu.

3.3. Před odesláním objednávkového formuláře je Klient povinen zkontrolovat a případně upravit vyplněné údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Odesláním objednávkového formuláře je učiněna závazná Objednávka Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

3.4. Odesláním objednávkového formuláře Klient dále výslovně prohlašuje, že souhlasí s vyhotovením Smlouvy nebo potvrzení o uzavřené Smlouvě v písemné (elektronické) podobě zaslané prostřednictvím e-mailu.

3.5. Přijetí Objednávky bude Klientovi potvrzeno zasláním e-mailu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Přílohou potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky, včetně potvrzení ve smyslu § 1824a odst. 2 OZ a tyto VOP. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení Objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s Poskytovatelem.

3.6. Při pochybnostech Poskytovatel Klienta kontaktuje za účelem ověření pravosti Objednávky, a nepodaří-li se pravost Objednávky ověřit, má se za to, že Objednávka vůbec nebyla vytvořena.

4. CENA PRODUKTŮ, SLUŽEB A PLATBA

Cena Produktů a Služeb

4.1. Sjednanou kupní cenou / cenou za pořízení Služby (dále jen Cena) je cena uvedená u Produktu v okamžiku vytvoření Objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři).

4.2. Cena Produktu se může měnit s tím, že pro Klienta platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku vytvoření Objednávky.

4.3. U Zboží jsou uvedeny na Webu i náklady související s balením a dodáním Produktu. Konečná cena Zboží je uvedena jako konečná vč. nákladů na balení a dodání Produktu. Zboží je doručováno pouze do České republiky a na Slovensko.

4.4. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení Ceny (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Poskytovatel není povinen za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že Klient již uhradil takto zjevně chybnou cenu, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.5. Dojde-li ke změně Ceny v době mezi odesláním Objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí Cena platná v okamžiku odeslání Objednávky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

4.6. SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ. U těch Produktů, u kterých je to výslovně uvedeno v popisu Produktu na Webu, je možnost si dohodnout úhradu formou splátek. Pokud bude Klient chtít možnost splátkového prodeje využít, kontaktuje Poskytovatele e-mailem a domluví spolu konkrétní podmínky splátkového kalendáře. Není-li v popisu Produktu možnost dojednání splátkového kalendáře uvedena, není možné Produkty hradit formou splátkového kalendáře. Bude-li v konkrétním případě dohodnutý splátkový prodej, bude současně i dojednáno, v jakých lhůtách bude Produkt dodán, resp. jaká část online kurzu, a současně i ujednáno, jak by se postupovalo, pokud by splátka nebyla včas uhrazena. Taková ujednání pak budou mít přednost před ustanoveními těchto VOP.

Způsob platby

4.7. Cenu je možné uhradit způsoby uvedenými v konkrétním formuláři, a to:
a) bankovním převodem na účet Poskytovatele č. 2701227469/2010
b) online bankovním převodem
c) online platbou kartou

4.8. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) Klient obdrží fakturu, platební údaje, včetně variabilního symbolu k platbě, v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.

4.9. Případné další způsoby platby budou uvedeny na Webu nebo mohou být dohodnuty s Poskytovatelem.

4.10. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR. Není-li přímo na Webu uvedeno jinak, použije se pro přepočet kurz EUR/Kč zaokrouhlený na celé Kč za den předcházející Objednávce.

Splatnost kupní ceny

4.11. V případě bezhotovostního převodu je Cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí Objednávky (tj. od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě a ve faktuře. Cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.

4.12. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury bude Klientovi o přijetí platby vystaven a na e-mail uvedený v Objednávce zaslán doklad o přijaté platbě – faktura, která zároveň slouží i jako dodací list.

4.13. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

5. DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTU

Dodání Zboží

5.1. Zboží bude buď odesláno po zaplacení celkové Ceny, případně bude připraveno k osobnímu odběru po předchozím uhrazení celkové Ceny a poté, co Klient dostane prostřednictvím e-mailu od Poskytovatele informaci – potvrzení, že si může objednané Zboží vyzvednout na konkrétní pobočce.

5.2. Termín a způsob dodání lze nalézt u konkrétního Produktu na Webu, konkrétně je pak sjednáno ve Smlouvě.

5.3. Zboží Poskytovatel odešle nejpozději do 14 dní ode dne zaplacení, pokud není na Webu uvedeno jinak. Pokud je na Webu uveden u Produktu jiný termín, který je delší než 14 dní, znamená to, že Poskytovatel Zboží nemůže dodat dříve a Klient provedením takové Objednávky potvrzuje, že s tím souhlasí.

5.4. Pokud je u Zboží na Webu uvedeno „ověřit dostupnost“, Produkt bude dodán v termínu po dohodě mezi Poskytovatelem a Klientem.

5.5. Doprava bude účtována podle aktuálního ceníku zveřejněného na Webu.

5.6. Zboží doručuje Poskytovatel pouze v rámci České republiky a Slovenska, a to prostřednictvím poštovních služeb, nebo osobním převzetím na pobočce.

5.7. Pokud si Klient Zboží nepřevezme, bude vráceno do skladu Poskytovatele. Náklady související s vrácením Zboží nese Klient.

Poskytnutí Služby – online kurzu

5.8. Při koupi Služby – online kurzu bude Klientovi po uhrazení Ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce zaslány přístupové údaje k jeho uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude Klientovi digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. V případě, že má online kurz formu e mailové série, místo zřízení uživatelského účtu spustí Poskytovatel po uhrazení Ceny odesílání e-mailové série na e-mailovou adresu Klienta.

5.9. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude Klientovi online kurz dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Poskytovatele. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude dodán obratem po provedení platby. Veškeré bonusy budou Klientovi zaslány či zpřístupněny spolu s online kurzem, není-li na Webu uvedeno jinak.

5.10. S ohledem na charakter Služby nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

5.11. Po dodání přístupových údajů si Klient co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Poskytovatele, aby mohl zjednat nápravu.

5.12. V ostatních záležitostech se užije čl. 7 těchto VOP.

5.13. POTŘEBNÉ VYBAVENÍ KLIENTA. Digitální obsah zasílá Poskytovatel pouze Klientovi na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Klient k dispozici běžné hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF a přehrávat audio soubory a videa. K přehrání obsahu online kurzu ve členské sekci se Klient musí přihlásit do svého uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehraje s pomocí internetového prohlížeče podporujícího audio a video přehrávání. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl Klient připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Klientova internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5.14. DÉLKA PLATNOSTI UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. Poskytovatel Klientovi garantuje, že digitální obsah bude pro něj v členské sekci přístupný na neurčito, minimálně však na 1 rok od jeho zakoupení a v případě, že by byl přesunut na jiné webové rozhraní či jakkoli změněny přístupové údaje, bez zbytečného odkladu Klientovi tyto nové přístupové údaje nebo změnu webové adresy sdělí.

5.15. ZRUŠENÍ ONLINE KURZU. Poskytovatel si vyhrazuje právo online kurz ze závažných důvodů zrušit. V případě, že by online kurz byl zrušen z důvodů na straně Poskytovatele a Klient již Cenu hradil, obdrží Klient do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení online kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se s Poskytovatelem výslovně nedohodne na použití platby na náhradní akci dle svého výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Klientovi platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

Živé kurzy

5.16. Živý kurz bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v jeho popisu na Webu nebo dle podmínek individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat živý kurz po úhradě Ceny. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky živého kurzu, např. čas konání, místo konání v rámci stejné lokality, přičemž o tom Klienta co nejdříve vyrozumí.

5.17. ZMĚNA TERMÍNU ŽIVÉHO KURZU. V případě vážné zdravotní indispozice lektora nebo z jiných vážných důvodů si Poskytovatel vyhrazuje právo uspořádat živý kurz pro všechny řádně přihlášené Klienty v náhradním termínu, který Klientům oznámí minimálně 21 dní před tímto novým termínem. Pokud se přihlášený Klient nebude moci v novém termínu zúčastnit, má právo od Smlouvy odstoupit do 7 dnů ode dne, kdy mu Poskytovatel sdělí nový termín kurzu, v takovém případě bude Klientovi vráceno 100 % z Ceny kurzu.

5.18. ZRUŠENÍ ŽIVÉHO KURZU. Pokud se nenaplní minimální kapacita kurzu stanovená Poskytovatelem nebo z jiných závažných důvodů si Poskytovatel vyhrazuje právo kurz zrušit. V takovém případě bude všechny přihlášené Klienty bez zbytečného odkladu informovat. V případě, že Klient již uhradil Cenu za kurz, obdrží Klient do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se s Poskytovatelem výslovně nedohodne na použití platby na náhradní akci dle svého výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Klientovi platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

5.19. PRÁVO KLIENTA ZRUŠIT SVOU ÚČAST NA KURZU. Pokud Klient nevyužije svého práva od Smlouvy odstoupit, pokud mu k tomu vzniklo právo dle čl. 6 níže, má Klient právo svou účast na živém kurzu zrušit. V případě, že Klient již uhradil Cenu kurzu a zruší svou účast nejpozději 15 dní před konáním kurzu, vrátí mu Poskytovatel 90 % zaplacené Ceny. Pokud účast zruší v době 14 a méně dnů před zahájením kurzu, nebude mu zaplacená Cena vrácena, ale může za sebe vyslat po domluvě s Poskytovatelem náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter kurzu.

5.20. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA na živém kurzu: Klient může na kurz místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se ho z vážných důvodů nemůže sám zúčastnit, a to za předpokladu, že je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné. O účasti náhradníka vždy rozhoduje Poskytovatel, Klient ho v případě, že chce za sebe vyslat náhradníka, kontaktuje co nejdříve e mailem na kurzy@marketastrnadova.cz s požadavkem na schválení účasti náhradníka.

5.21. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI na živém kurzu: Klienti jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Poskytovatel je oprávněn Klienta vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že Klient nerespektuje tyto VOP, a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh kurzu, ostatní účastníky či lektora, anebo v případě, že bude průběh akce, resp. jednotlivých setkání, narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta z kurzu nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené Ceny, a to ani její části.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. V případě, že je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má Klient právo ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů. V případě, že je na Webu u daného Produktu uvedena delší lhůta pro odstoupení od Smlouvy (tzv. období garance), platí tato delší lhůta.

6.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Klient neuhradí Cenu do 14 dní od uzavření Smlouvy, případně do 14 dní od sdělení údajů k platbě Ceny, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

6.3. Poskytovatel je povinen Klientovi (v případě řádného odstoupení od Smlouvy) vrátit částku plně odpovídající Ceně do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Nebude-li dohodnuto jinak, vrátí Klientovi platbu stejným způsobem, jakým ji od Klienta přijal.

6.4. E-mailovou adresou pro zaslání odstoupení od uzavřené Smlouvy (např. prostřednictvím formuláře na Webu) je: vraceni@marketastrnadova.cz.

Služby

6.5. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

6.6. Odstoupí-li spotřebitel – Klient od Smlouvy, zašle nebo předá Poskytovateli hmotný nosič, byl-li Klientovi předán, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, ledaže mu Poskytovatel nabídl, že si hmotný nosič sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle hmotný nosič před jejím uplynutím.

6.7. Poskytovatel uhradí Klientovi, který je spotřebitel, náklady spojené s vrácením hmotného nosiče, byl-li Klientovi předán, jestliže neupozornil spotřebitele na povinnost nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) OZ (tj. Poskytovatel Klientovi oznamuje, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením hmotného nosiče, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením hmotného nosiče, nemůže-li být pro svou povahu vrácen obvyklou poštovní cestou).

6.8. Poskytovatel převezme hmotný nosič, byl-li Klientovi předán, od Klienta v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Klient odstoupí od Smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro Poskytovatelovo podnikání, Zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření Smlouvy a povaha Zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Zboží

6.9. Poskytovatel může po Klientovi, který je spotřebitel, požadovat pouze úhradu:
a) jestliže spotřebitel – Klient zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
b) v případě snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. To neplatí, pokud Poskytovatel nesdělil spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. i OZ (tj. podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis).

6.10. V případě odstoupení od Smlouvy u Zboží je Klient povinen vrátit Produkt Poskytovateli, a to nejpozději do 14 dní od převzetí Zboží, nebo
a) posledního kusu Zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávky Zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

6.11. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, zašle nebo předá Poskytovateli Zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, ledaže mu Poskytovatel nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím.

6.12. Poskytovatel uhradí Klientovi, který je spotřebitel, náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže neupozornil spotřebitele na povinnost nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) OZ (tj. Poskytovatel Klientovi oznamuje, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením Zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou).

6.13. Poskytovatel převezme Zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od Smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro Poskytovatelovo podnikání, Zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření Smlouvy a povaha Zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

7.2. Poskytovatel odpovídá Klientovi, že Produkt při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Klientovi, že Produkt
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodný k účelu, pro který jej Klient pořizuje a s nímž Poskytovatel souhlasil, 
c) je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci.

7.3. Poskytovatel odpovídá Klientovi, že vedle ujednaných vlastností
a) je Produkt vhodný k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) Produkt množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Klient rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 
c) Produkt odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající Klientovi poskytl před uzavřením Smlouvy.

7.4. Formulář pro uplatnění reklamace je k dispozici v elektronické podobě na Webu. Pro rychlejší vyřízení je dobré vyplněný formulář přiložit k reklamovanému Zboží v tištěné podobě. Formulář Klient může, ale nemusí užít. To znamená, že může užít také jakýkoliv formulář, kterým Poskytovateli sdělí nezbytné údaje pro vyřízení své reklamace.

7.5. O reklamaci lze předem informovat i telefonicky nebo e-mailem.

7.6. Reklamaci lze uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu po zjištění vad, Klient Zboží následně Poskytovateli předá nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li Klient vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou Klient nemůže vadný předmět užívat.

7.7. Z titulu odpovědnosti za vady může Klient požadovat buď opravu věci, nebo dodání nové věci bez vad, a to podle své volby, ledaže je jeden z uvedených způsobů odstranění vady nemožný nebo značně nákladný. Na přiměřenou slevu či odstoupení od Smlouvy (a s tím i vrácení peněz) bude mít Klient nárok až v případě, že:
a) vadu Poskytovatel odmítne odstranit nebo ji neodstraní,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy,
d) je z prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Klienta.

7.8. Klient sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Klient změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Klient opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, že bude reklamační proces ze zákonem stanovených důvodů trvat déle než 30 dnů, podá Klientovi do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

7.10. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Klientovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Klient Produkt koupil. K odstranění vady převezme Poskytovatel Zboží na vlastní náklady.

7.11. Při dodání nové věci (Zboží) vrátí Klient Poskytovateli na jeho náklady věc původně dodanou. Klient je povinen nové Zboží převzít bez zbytečného odkladu do 14 dnů ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován.

7.12. Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Klientovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy, či pokud uživatel odstoupí od Smlouvy, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Klient uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

7.13. Pokud v případě vrácení peněžních prostředků nezvolí Klient jinou možnost nebo nedohodnou li se strany na jiném postupu, budou mu peněžní prostředky vráceny na bankovní účet, ze kterého byly zaslány. Pokud bude Zboží zasíláno Klientovi opětovně a nezvolí-li Klient jinou možnost nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, bude mu Zboží zasláno na stejnou adresu jako při původní Objednávce. V případě nehmotného plnění v elektronické podobě a nezvolí-li Klient jinou možnost nebo nedohodnou-li se strany na jiném postupu, bude mu plnění zasláno na stejnou e-mailovou adresu, na kterou byla zaslána původní Objednávka.

7.14. Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží v případě:
a) vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou,
b) že Klient věděl, že Produkt má vadu, anebo vadu sám způsobil.

7.15. V případě, že se Klientovi, který je spotřebitelem, na Produktu projeví vada do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí. Klient může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci se tato doba, podle § 2168 a 2165 OZ, zkracuje na jeden rok.

7.16. Vadu lze vytknout Poskytovateli. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Poskytovatele nebo v místě pro Klienta bližším, Klient vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Vadou Zboží není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

8. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1. V případě stížnosti k plnění Smlouvy či činnosti Poskytovatele kontaktuje Klient Poskytovatele na e-mailové adrese dotazy@marketastrnadova.cz.

8.2. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem, kterým je spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. AUTORSKÁ PRÁVA, ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ KURZŮ A UŽITÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

9.1. AUTORSKÁ PRÁVA K OBSAHU KURZŮ A PRODUKTŮ. Veškerý obsah získaný dle těchto obchodních podmínek, resp. Smlouvy k nim náležející nebo v souvislosti s ní, tj. informace a jakékoliv písemné podklady, zvukové nebo audiovizuální záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím živý nebo online kurz, jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu Klienta. Není dovoleno je bez Poskytovatelova vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat nebo kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Veškerý obsah, který Klient obdrží, je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem jsou autoři příslušných autorských děl, popř. Poskytovatel či jiní poskytovatelé licence. Předáním nebo zpřístupněním tohoto obsahu a účastí nevzniká Klientovi žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se osoby (osob), která vystupuje v rámci plnění dle Smlouvy, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem Poskytovatele či oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že by bez prokazatelného souhlasu Klient šířil, kopíroval, nebo jinak technicky zpracoval obsah získaný na základě těchto obchodních podmínek, a to způsobem, který by Poskytovateli mohl způsobit újmu, je Klient povinen uhradit Poskytovateli škodu, kterou způsobil. Klient, Poskytovatel i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými s nimi budou nakládat.

9.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET. V případě online kurzů, jejichž součástí je uživatelský účet, se Klient zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Klient se rovněž zavazuje udržovat svoje údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Klientových povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP je Poskytovatel oprávněn po předchozím upozornění Klientovi uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení Klientových povinností týkajících se ochrany autorských práv je Poskytovatel oprávněn Klientovi uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

9.3. ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ KLIENTA. Produkty (zejména online a živé kurzy) jsou vytvořeny s využitím Poskytovatelových znalostí, zkušeností a roků praxe a jsou vedené fyzioterapeutem, nejde tedy o lektorování lékařem. Nejsou náhražkou za lékařskou ani jinou zdravotní péči, jde vždy pouze o vzdělávací akce a Poskytovatel nenese odpovědnost za Klientovo zdraví. V případě, kdy si Klient není jistý vhodností své účasti na živém nebo online kurzu, měl by ji konzultovat s Poskytovatelem, případně s lékařem či vhodným terapeutem.

9.4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU ŽIVÉHO KURZU. Klient je v průběhu celého živého kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Klient bere na vědomí, že během kurzu a případné terapeutické práce, kterou Klient sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. V případě, že Klient v době konání živého kurzu podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Účastníci zejména informují lektora o jakýchkoli zdravotních obtížích, které v průběhu kurzu mají, a ihned mu ohlásí i případné zhoršení stavu během kurzu. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu.

9.5. ZVEŘEJNĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY. Pokud Klient zašle Poskytovateli e-mailem zpětnou vazbu na jeho Produkt, může Poskytovatel po ověření, že Klient tento Produkt zakoupil, a po výslovném souhlasu Klienta zveřejnit tuto zpětnou vazbu na Webu nebo na své facebookové stránce Markéta Strnadová – Zdravě hravě.

9.6. OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA. Poskytovatel získává osobní údaje Klienta na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Tyto osobní údaje Poskytovatel používá výhradně ve spojitosti s předsmluvní nabídkou, se vznikem Smlouvy, s realizací dodávek dle Smlouvy a s výkonem práv a povinností dle Smlouvy v souladu s ustanoveními těchto VOP. Zásady zpracování osobních údajů a další informace k této problematice jsou součástí samostatného dokumentu Ochrana osobních údajů, který je zveřejněn na Webu a na který je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem neupravené těmito VOP se dle výslovné dohody řídí příslušnými ustanoveními OZ a v případě smluvního vztahu se spotřebitelem i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Tyto VOP jsou zveřejněny na Webu Poskytovatele a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Web Klient stvrzuje, že je mu obsah VOP znám a že s ním souhlasí.

10.3. Tyto VOP ve formátu PDF či obdobném Poskytovatel rovněž zašle Klientovi v e-mailu potvrzujícím provedenou Objednávku.

10.4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta, které ze Smlouvy vyplývají.

10.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

10.6. Tyto VOP jsou účinné od 13. 9. 2023.

10.7. Poskytovatel je oprávněn VOP změnit nebo zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.

10.8. V případě, že se Poskytovatel rozhodne změnit či zrušit VOP, bude aktuálně platné a účinné znění VOP vždy zveřejněno na Webu a případně i na dalších webových portálech Poskytovatele, aby se s aktuálním zněním VOP mohli všichni zájemci o uzavření Smlouvy a další osoby seznámit.